COM TREBALLEM?

 

A Smartib, la cooperativa està arrelada en el nostre ADN. Més d’una dècada donant suport a persones emprenedores des de la nostra estructura, redefinim el concepte d’emprendre i de treballar de forma individual. Suman-te a Smartib formes part d’una gran empresa on ets el teu popi cap. Parlem el mateix llenguatge i els comprometem a dignificar el treball i promoure la sostenibilitat empresarial pam a pam.

També ens pots escriure un correu electrònic a:  info@smart-ib.coop.

 

Quins serveis
ofereix Smartib?

 

A Smartib es poden gestionar activitats individuals i en grup.

 1. Sol·licitar la incorporació a la cooperativa.
 2. Aportació del capital social.
 3. 150 € aportats en 3 anys
 4. Realització dels cursos en Prevenció de Riscos Laborals
 1. Es firma el contracte entre el client i Smart.

 2. En el contracte s’estableixen les condicions del servei, el preu i la data de pagament.
 1. Els dies d’execució del treball es dona d’alta en  la seguretat social.
  No has de ser autònom. 
 2. La cooperativa et dona d’alta en el règim general o d’artistes en la seguretat social. Assimilat com assalariat.
 1. El soci/sòcia gestiona l’activitat professional amb tota la cobertura legal.

 2. En els casos que són necessaris per normativa realitzem la coordinació d’activitats empresarials.

 1. Smartib emet una factura al client al qual soci/sòcia treballadora ha prestat serveis.
 2. El client paga a Smartib i aquest paga al soci/a treballador de la cooperativa com a rendes de treball
 1. Les despeses indispensables per a l’activitat fungibles se sol·licita la factura a nom de Smartib.
 2. S’envien a l’assessora juntament amb la nota de despeses. Això serà tractat com a despesa deduïble i es compensa l’IVA.
 1. 1.Entre els dies 6 i 12 del mes següent Smartib paga l’acompte societari per les rendes del treball.

  2. El dia 25 es paguen les despeses de l’activitat, una vegada que el client hagi pagat la factura.

 1. Els integrants de l’activitat poden ser socis/as o no. En cas de no ser socis/as es demanarà la documentació de subcontracta.
 2. Un cop signada l’acta d’activitat, es nomena l’administrador, aquest serà el que tindrà el contacte amb l’assessora.

 

Com es calculen els excedents de la meva

activitat cooperativizada?

 

 • Els socis/sòcies treballadores de cooperatives reben el que es diu bestreta societària. És la part corresponent al que la seva activitat cooperativizada ha generat una vegada restats les despeses d’aquesta.

  Els pagaments que la persona sòcia rep de la cooperartiva són: rendes de treball i les despeses deduïbles de l’activitat si n’hi hagués.

  Els càlculs es fan sobre la base imposable de la factura.
 • La quantitat resultant de restar el marge de smartib i impostos correspon a les rendes de treball com a activitat cooperativizada. S’abonen entre el 6 i el 12 del mes següent al treballat.
 • Les despeses deduïbles es paguen mitjançant transferència a la persona sòcia si els ha avançat o directament al proveïdor els dies 25 de cada mes quan el client hagi abonat la factura.

  **Si no hi ha despeses, tot seria els honoraris de la bestreta societària.

 

.

Quina és la meva

aportació a la cooperativa

i quins serveis m’ofereix?

La meva aportació

El 7.5% de la base imposable de l’activitat cooperativizada.

Amb la contribució dels nostres socis i sòcies, mantenim l’estructura de la cooperativa i oferim serveis mutualiItzats.

La distribució del marge en Smartib es divideix de la manera següent:

 • Un 6,5% s’assigna al manteniment de la cooperativa i els seus serveis compartits, incloent-hi assegurança de responsabilitat civil, prevenció de riscos laborals, impostos, tràmits administratius, comptabilitat i assessorament legal.
 • Un 1% es reserva en el Fons de Garanties per a assegurar els pagaments de seguretat social i Hisenda en cas d’impagaments.
  Smartib és una cooperativa que fomenta un ambient de treball segur i legal amb responsabilitat compartida.

Smartib opera en l’economia social, basant el seu model en un sistema solidari de contribucions.

Alguns projectes aporten més a la cooperativa a causa del seu volum, ja que requereixen recursos especials. Per exemple, algunes persones sòcies utilitzen les oficines de Sevilla per a impartir consultories i formacions. Aquests són casos excepcionals que s’acorden prèviament i col·laborem per a trobar un equilibri, sempre pensant en l’interès col·lectiu de la cooperativa.

Serveis

 

Els serveis mutualitzats que ofereix Smartib a les seves persones sòcies:

 • Assessorament legalo
  • Contractes mercantils
  • Clàusules RGPD (Protecció de dades)
  • Propietat intel·lectual
  • Comerç electrònic i noves tecnologies
  • Drets d’imatge
  • Qualsevol altra qüestió que pugui sorgir de la gestió de l’activitat.
 • Assessorament laboral
  • Cotitzacions
  • Certificats d’empresa
  • Gestió laboral de l’activitat
  • Règim general i/o artista
 • Fiscalitat i Comptabilitat
  • Gestió de pressupostos
  • Despeses deduïbles
  • Imposades
  • Facturació
 • Prevenció de Riscos laborals
  • Assegurança de Responsabilitat Civil
 • Finançament: fons de garanties, subvencions, licitacions, micromecenatge.
 • Capacitació professional en l’àrea de recursos socis/sòcies.